سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی پیش دانشگاهی (94-87)

امتحان نهایی سال 87-اردیبهشت (نوبت صبح)  ،( نوبت بعد از ظهر)- تیر

امتحان نهایی سال 88- دی ( نوبت صبح ) ، ( نوبت بعد از ظهر ) -اسفند

امتحان نهایی سال 89 -اردیبهشت- تیر شهریور-12دی -18 دی 8-اسفند   

12 اسفند

امتحان نهایی سال 90-اردیبهشت - خرداد -  تیر - 19شهریور - 24شهریور-

10 دی -

25دی-

 

امتحان نهایی سال 91- اردیبهشت-6خرداد - 6 خرداد- 27 خرداد - تیر - مرداد -18شهریور-23 شهریور-9دی

 امتحان نهايي سال 92 - خرداد - شهريور-دي92

امتحان نهايي سال 93 - خرداد - شهريور- دي

امتحان نهایی سال 94-خرداد-شهریور-دی:: برچسب‌ها: امتحان- نهایی زیست شناسی- پیش دانشگاهی- قارچ ها- آغازیان- باکتری ها-ویروس ها- تنفس سلولی- فتوسنتز-رفتار-پویایی جمعیت - ,
نويسنده : مهين حبيبي


سوالات زيست شناسي كنكور سراسري از 90-84

 

 فصل 9 زیست شناسی پیش دانشگاهی

                       

فصل 10 زیست شناسی پیش دانشگاهی            فصل 11 زیست شناسی پیش دانشگاهی:: برچسب‌ها: فصل - زیست شناسی- ویروس- باکتری- آغازیان- قارچ چتری-سراتیوم- TMV- ,
نويسنده : مهين حبيبي


سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (94-81)

1- امتحان نهایی سال 81 -خرداد- شهریور- دی

 2- امتحان نهایی سال 82-خرداد- شهریور -دی

3- امتحان نهایی سال83- خرداد-شهریوردی

4- امتحان نهایی سال 84-خرداد - شهریور- دی

5- امتحان نهایی سال85- خرداد - شهریور-دی 

6- امتحان نهایی سال86- خرداد - شهریور-دی

7- امتحان نهایی سال 87-خرداد- شهریوردی

8-امتحان نهایی سال  88-خرداد- شهریور- دی

9-امتحان نهایی سال  89- خرداد- شهریور- دی 

10- امتحان نهایی سال 90- خرداد-شهریور-دی

11-امتحان نهایی سال 91- خرداد- شهریور-دي

12- امتحان نهايي سال 92 -خرداد- شهريور- دي

13-امتحان نهايي سال 93- خرداد - شهريور- دي

14-امتحان نهایی سال 94-خرداد-شهریور-دی:: برچسب‌ها: نمونه -سوال- امتحان- نهایی -سوم- متوسطه زیست شناسی- آزمایشگاه- مرکز- سنجش - آموزش- پرورش,
نويسنده : مهين حبيبي